Wilczki Lesko

Switch to desktop Register Login

Regulamin

 REGULAMIN SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ

1. Organem prowadzącym Szkółkę jest Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy Szkółka Piłkarska „WILCZKI” Lesko,

2. Regulamin jest zbiorem ogólnych zasad funkcjonowania Szkółki. Trener Grupy Treningowej może wprowadzać dodatkowe, wewnętrzne zasady funkcjonowania danej grupy treningowej,

3. UKS SP „WILCZKI” Lesko zobowiązuje się do systematycznego, zgodnego z ustalonym harmonogramem, organizowania zajęć sportowych Szkółki Piłkarskiej w oparciu o istniejącą w gminie Lesko bazę obiektów sportowych.

4. Godziny i miejsca zajęć są ogłaszane na oficjalnych kanałach informacyjnych Szkółki – oficjalnej stronie internetowej i profilu na Facebooku oraz poprzez wiadomości SMS przekazywane bezpośrednio przez Trenerów.

5. UKS SP „WILCZKI” Lesko zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zajęć oraz miejsca zajęć ze względu na zmiany w dostępności infrastruktury sportowej lub zmian warunków atmosferycznych w przypadku zajęć na boiskach zewnętrznych. UKS SP „WILCZKI” Lesko zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz dniach poprzedzających lub następujących.

6. UKS SP „WILCZKI” Lesko ma prawo do zmiany osoby Trenera prowadzącego zajęcia.

7. Przyjęcie kandydata do Szkółki, odbywa się na podstawie złożonej przez rodzica/opiekuna prawnego Deklaracji Przystąpienia oraz Oświadczenia o stanie zdrowia kandydata, zwanego dalej Zawodnikiem. O wszystkich zmianach danych zawartych w złożonej deklaracji (w szczególności o zmianie adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail) Członek powinien niezwłocznie powiadomić UKS SP „WILCZKI” Lesko.

8. Po okresie próbnym, który wynosi 30 dni, w zajęciach sportowych Szkółki mogą brać udział tylko Zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie, wykonane u lekarza rodzinnego lub lekarza o specjalizacji medycyna sportowa. Kartę Zdrowia Sportowca / Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach sportowych, należy dostarczyć Trenerowi Grupy w terminie do 2 miesięcy od daty przyjęcia Zawodnika do Szkółki,

9. Składkę członkowską, w wysokości określonej oddzielną Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, należy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca, przelewem na konto lub do kasy Stowarzyszenia. Składka przeznaczona jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Zaległości w opłatach składki członkowskiej przekraczające 3 miesiące mogą stanowić podstawę do usunięcia Zawodnika ze Szkółki,

10. Zawodnicy są zobowiązani godnie reprezentować Szkółkę zarówno podczas zajęć treningowych, turniejów, rozgrywek sportowych jak i w życiu codziennym,

11. Zawodnicy mają obowiązek systematycznego udziału w zajęciach treningowych. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do informowania Trenera Grupy o przyczynach długotrwałej nieobecności Zawodnika na zajęciach treningowych. Powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach mogą stanowić podstawę do zawieszenia w prawach Zawodnika lub usunięcia Zawodnika ze Szkółki,

12. W czasie zajęć treningowych, turniejów, rozgrywek sportowych obowiązuje Zawodników kulturalne zachowanie oraz przestrzeganie zasad fair play. Zawodnicy mają obowiązek punktualnie przystępować do zajęć treningowych. Podczas zajęć Zawodnicy powinni dążyć do podnoszenia swoich umiejętności sportowych,

13. Obowiązkiem każdego Zawodnika jest dbać o udostępniony przez Szkółkę sprzęt sportowy wykorzystywany podczas zajęć treningowych,

14. Podczas zajęć treningowych, turniejów, rozgrywek sportowych rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są:

a) unikać kontaktu z Zawodnikami, aby ich nie rozpraszać i nie dekoncentrować,

b) przebywać na trybunach obiektu sportowego lub w wyznaczonych strefach,

c) zachowywać się kulturalnie, akceptować decyzje sędziego, trenera, osób funkcyjnych,

d) nie podważać autorytetu Trenera Grupy w obecności innych osób,

e) wszelkie sprawy oraz wątpliwości zgłaszać indywidualnie do Trenera Grupy bezpośrednio po zajęciach,

15. Rodzice/opiekunowie prawni Zawodników uczestniczących w zajęciach Szkółki mogą tworzyć Radę Rodziców wspierającą organizacyjnie działalność Szkółki,

16. Za szczególne zaangażowanie podczas zajęć i zawodów sportowych, właściwą postawę na boisku i poza nim, a także wysoką frekwencję na zajęciach treningowych Zawodnicy mogą otrzymywać indywidualne nagrody rzeczowe,

17. UKS SP „WILCZKI” Lesko zapewnia każdemu uczestnikowi zajęć ubezpieczenie NNW. Ubezpieczenie nie pokrywa kosztów leczenia.

18. UKS SP „WILCZKI” Lesko nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub zniszczone mienie uczestników zajęć/turniejów/obozów oraz zniszczone mienie obce.

19. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej rezygnację Zawodnika z uczestnictwa w zajęciach Szkółki z podaniem przyczyny rezygnacji. Rezygnacja nie zwalnia z obowiązku opłaty składki członkowskiej za okres przynależności zawodnika do Szkółki,

20. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do usunięcia Zawodnika ze Szkółki,

21. UKS SP „WILCZKI” Lesko zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie. Wszystkie sprawy sporne dotyczące działalności Szkółki rozstrzyga Zarząd UKS SP „Wilczki” Lesko.

 

Zarząd UKS SP „WILCZKI” Lesko